Aktualności

Udział AMP w dofinansowaniu z Funduszy Eurpejskich

 

Projekt nr POIR.03.03.03-14-0033/17

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności polskiej marki produktowej Paradowscy AMP SPÓŁKA JAWNA poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej.”

Cele i efekty realizacji projektu:

Beneficjent w wyniku realizacji projektu planuje zwiększenie udziału eksportu w obrotach firmy. Realizacja przedstawionych zadań prowadzić będzie do umiędzynarodowienia działalności firmy na rynkach międzynarodowych ujętych w projekcie, głównie na rynku Meksyku, który został wskazany jako perspektywiczny. W wyniku prowadzonych działań Beneficjent zamierza pozyskać nowych kontrahentów i partnerów biznesowych, a tym samym nawiązać trwałe relacje handlowe, czego wynikiem będą podpisane zagraniczne kontrakty handlowe. Głównym celem projektu jest intensyfikacja sprzedaży produktów oferowanych przez Beneficjenta oraz budowa wysoce konkurencyjnej marki produktowej o zasięgu globalnym. Beneficjent pragnie działać na rzecz zwiększenia rozpoznawalności firmy oraz jej asortymentu, a także nieustannie budować prestiż przedsiębiorstwa. Udział w projekcie pozwoli wypromować polską gospodarkę w sektorze części samochodowych pod przewodnictwem Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 1 169 380,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 600 000,00 PLN

 

Projekt nr POIR.03.04.00-14-0063/20

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa PARADOWSCY AMP Sp. z o. o.

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizowanego projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności na skutek spowolnienia będącego rezultatem sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, czego efektem ma być utrzymanie prowadzenia dotychczasowej działalności.

Wartość projektu: 294 609,54 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 294 609,54 PLN