Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO oraz 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych AMP

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO oraz 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Paradowscy AMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 1 (dalej „My”, „AMP”, „Paradowscy AMP” albo „Spółka”) producent części zamiennych do silników spalinowych (dalej „Paradowscy AMP”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@amp.eu ,

adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych Paradowscy AMP Sp. z o.o., ul. Kazimierza Jagiellończyka 1, 02-495, Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

- zawierania umowy pomiędzy Tobą oraz Paradowscy AMP;

- zamawiania produktów AMP w drodze telefonicznej, mailowej, pisemnej lub osobistego kontaktu;

- przesłanych przez Ciebie zapytań ofertowych skierowanych do nas w różnej formie;

- przesłanych przez Ciebie zapytań za pośrednictwem naszej strony internetowej www.amp.eu po wypełnieniu formularza kontaktowego.

- podczas kontaktu handlowego lub służbowego (jeżeli jesteś pracownikiem firmy współpracującej z Paradowscy AMP)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Paradowscy AMP?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

- obsługi reklamacji;

- realizacji zamówień

- kontaktowania się z Tobą w celu złożenia ofert handlowych;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Paradowscy AMP, którym jest:

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę lub dokonać odpowiedzi na Twoje zapytanie odnośnie naszej działalności:

- Imię i Nazwisko

- Telefon kontaktowy (w wypadku wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny)

- Adres e-mail (w wypadku wyrażenia zgody na kontakt mailowy)

- Adres pocztowy (w wypadku wyrażenia zgody na kontakt pocztowy lub w wypadku zawierania umów oraz w wypadku wysyłki produktów)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Paradowscy AMP.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są jedynie wewnątrz firmy Paradowscy AMP Sp. z o.o. w celu realizacji umów, zamówień, przygotowania ofert handlowych i innych działań marketingowych, prowadzenia statystyk sprzedaży, a także w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej i rachunkowej. Twoje dane nie są udostępniane osobom trzecim  z wyjątkiem wymogów przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz z wyjątkiem udostępnienia tych danych Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Administratorowi Systemu Informatycznego (ASI), które to organy zapewniają ochronę danych przechowywanych w postaci elektronicznej i są podmiotami współpracującymi z Paradowscy AMP na zasadzie outsourcingu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Paradowscy AMP Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.